Usluge

Knjigovodstvena agencija za mala i srednja preduzeca, udruzenja,
ugostiteljske radnje, obrte i dr.

Finansijsko Računovodstvo

Vođenje poslovnih knjiga podrazumijeva sljedeće poslove i radnje:

 • Vođenje glavne knjige
 • Vođenje analitičkih evidencija: kupaca, dobavljača, blagajne, tekućih računa, robe, materijala, lična primanja, osnovna sredstva
 • Vođenje pomoćnih evidencija: Knjiga ulaznih faktura, knjiga izlaznih faktura, knjiga blagajne
 • Obračun PDV-a, poreza na dohodak građana po ugovorima: o djelu, autorstvu, zakupu nepokretnosti, zakupu pokretnih stvari
 • Obračun akcize
 • Sastavljanje poreskih prijava i drugih obračuna
 • Izvod otvorenih stavki kupaca, dobavljača
 • Izvještaj analitičkih kartica na dan, za period
 • Sastavljanje zaključnog lista i bruto bilansa na željeni datum
 • Sastavljanje godišnjeg finansijskog izvještaja za mala i srednja pravna lica i preduzetnike
 • Sastavljanje vanrednih finansijskih izveštaja: likvidacioni, bilans pripajanja, bilans spajanja, diobni bilansi, sastavljanje finansijskih izveštaja u svrhu dobijanja kredita od banaka
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave
 • Obračun poreza na imovinu
 • Sastavljanje godišnje prijave na dohodak građana

Robno-Materijalno Knjigovodstvo

Robno – materijalno knjigovodstvo u suštini predstavlja evidenciju i praćenje robe u veleprodaji i maloprodaji po vrsti, količini i vrijednosti. KEYNES knjigovodstvo svojim komitentima može da ponudi uslugu vođenja robno-materijalnog knjigovodstva na način koji je potpuno automatizovan i integrisan sa finansijskim računovodstvom. Evidencijom robe po vrsti, količini i vrijednosti, komitentu je omogućeno konstantno praćenje i uvid u stanje zaliha robe, materijala. Robno materijalno knjigovodstvo podrazumijeva obračun nabavke robe (kalkulacija), prodaje robe (fakturisanje), kao i praćenje stanja zaliha. Izradom jednog dokumenta (npr.kalkulacija), vrši se istovremeno knjiženje u odgovarajuće knjige (KIF,KPR), formiranje lager liste , generisanje robne kartice posebno za svaki artikal, i vrši automatsko knjiženje u glavnu knjigu finansijskog knjigovodstva.

U robno - materijalnom knjigovodstvu vrše se sljedeće evidencije i knjiženja:

 • Uvozna kalkulacija
 • Domaća kalkulacija
 • Komisiona evidencija
 • Definisanje zavisnih troškova
 • Interne prenosnice
 • Knjižno odobrenje
 • Pripremne kalkulacije
 • Nivelacije cijena
 • Povrat robe
 • Narudžbe
 • Višak robe
 • Sastavnice na ulazu
 • Početno stanje
 • Računi
 • Hijerarhijski prikaz (robna grupa, podgrupa)
 • Ponovno knjiženje
 • Račun i otpremnica
 • Otpremnica
 • Interna otpremnica
 • Račun usluga
 • Račun interni
 • Ponude
 • Predračun
 • Manjak robe
 • Otpis
 • Povrat od kupaca
 • Knjižno odobrenje
 • Automatsko kreiranje lagera na osnovu ulaznih i izlaznih dokumenata
 • Robna kartica
 • Uvid u rezervisane količine

POPIS

Automatsko generisanje popisnih listi prema:

 • Robnoj grupi
 • Šifri artikla
 • Poreskoj stopi
 • Šifarniku

Priprema popisa - ispis popisnih listi:

 • Sa cijenama
 • Bez cijena
 • Sa PDV-om

CJENOVNIK

Priprema popisa - ispis popisnih listi:

 • Definisanje cjenovnika po magacinima
 • Prema grupi partnera
 • Generisnje iz šifarnika

Poreski Obračuni


KALENDAR AKTUELNIH PORESKIH OBAVEZA

Sve vrste poreskih obračuna smo podijelili u nekoliko kategorija:

 • POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
 • POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA
 • POREZ NA DOHODAK GRADJANA
 • POREZ NA IMOVINU

U okviru svakog segmenta vrše se odgovarajući poreski obračuni i vode propisane poreske evidencije. Uz konsultaciju sa nama dolazite do optimalnih poreskih rješenja.


Obračun Plata

KEYNES računovodstvo u sklopu svojih usluga pruža i usluge obračuna plata i naknada.


POJAM, METODOLOGIJA I ELEMENTI ZA OBRAČUN ZARADE

Pod pojmom neto plata podrazumijeva se bruto plata, tj. plata koja u sebi sadrži porez i doprinose iz plate. Neto je plata koji zaposleni „nosi kući“, tj. Iznos zarade umanjen za porez i doprinose, a zaposleni ima pravo na odgovorajuću platu koja se utvrđuje u skladu sa Zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. Poslodavac još plaća doprinose na platu zaposlenog na svoj teret, tako da je ukupan trošak plate za poslodavca praktično bruto plata zaposlenog uvećana za doprinose na teret poslodavca. I prema Zakonu o radu čl.75 (i prema Opštem kolektivnom ugovoru („Službeni list FBIH“) , platu zaposlenog za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu čine:

 • Osnovna plata
 • Plata za radni učinak
 • Uvećana plata

OSNOVNA PLATA

Shodno članu 75. Zakona o radu, plaća radnika se sastoji od osnovne plaće, varijabilnog dijela plaće za učinak i eventualnih uvećanja plaće u skladu sa drugim izvorima prava

 • Ova tri elementa plaće se utvrđuju kolektivnim ugovorima, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu
 • Poslodavac radniku na kraju ne smije obračunati i isplatiti plaću koja je niža od one koja je utvrđena u kolektivnom ugovoru i ugovorom o radu

Osnovna plaća je iznos koji poslodavac mora isplatiti radniku za rad sa punim radnim vremenom i sa normalnim uslovima rada za taj posao

 • Varijabilni dio po osnovu radnog učinka se utvrđuje granskim kolektivnim ugovorima, drugim kolektivnim ugovorima, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu
 • Uvećanja plaće se utvrđuju u skladu sa OKU, ali se mogu u širem obimu regulisati drugim kolektivnim ugovorima, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu

Osnovna plaća se u nekim slučajevima mora uvećati za postotak utvrđen u kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu OKU je predvidio da se redovna satnica uvećava u sljedećim situacijama:

 • 25% za prekovremeni rad (ranije 30%)
 • 25% za noćni rad (ranije 30%)
 • 15% za rad na dane sedmičnog odmora (ranije 20%)
 • 40% za rad na dane državnih praznika (ranije 50%)
 • Ovi dodaci se međusobno ne isključuju!

OBAVEZA UPLATE DOPRINOSA BEZ ISPLATE PLATE

Zakon o radu propisuje obavezu poslodavca da ukoliko ne isplati platu do 30. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, obračuna i uplati socijalne doprinose iz plate i na platu najkasnije do tog roka.Osnovica za obračun doprinosa bez isplate plate čini najniža propisana mjesečna osnovica.


OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJE ZARADE

Na osnovu zakona o radu poslodavac je dužan da ustroji mesečnu evidenciju o plati i naknadi plate. Po pravilu evidencija se vodi na računaru,uz obračune plata.Međutim Zakon nalaže da se vodi i papirna evidencija koju ovjerava direktor,odnosno ovlašteno lice. Poslodavac je dužan da vodi mjesečnu evidenciju plata i naknada plata koju su zaposleni ostvarili i to za svakog zaposlenog posebno, a ne kao spisak. Odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni list FBIH“ ), propisana je obaveza trajnog čuvanja isplatnih lista ili analitičke evidencije plata.Evidencije se čuvaju u poslovnim prostorijama poslodavca.


OBAVEZA DOSTAVLJANJA ZAPOSLENIMA OBRAČUNA PLATA I NAKNADA

Odredbom Zakona, poslodavac je dužan da zaposlenom prilikom svake isplate plata i naknada dostavi obračun. Nije propisan oblik ni sadržina tog obračuna, tako da je ostavljeno poslodavcu da prema svojim potrebama kreira obrazac obračuna koji dostavlja zaposlenom.


Prijave i odjave radnika

KEYNES Računovodstvo u sklopu usluga koje pruža komitentima može da ponudi i vršenje svih poslova koji su vezani za radne odnose i to:

 • Prijava/odjava preduzeća kod nadležne Porezne Uprave
 • Sačinjavanje ugovora o radu, aneksa ugovora o radu i ostalih akata potrebnih za prijavu zaposlenog u radni odnos
 • Prijava/odjava zaposlenog, direktora, osnivača podnošenjem zahtjevanih obrazaca i dokumentacije kod nadležne porezne uprave
 • Obračun plata po principu: (Bruto-Neto, Neto-Bruto), obustave iz neto plata (administrativne, sudske)
 • Obračun drugih ličnih primanja zaposlenih : obračun putnih troškova, topli obrok, regres, obračun naknade prevoza na posao i sl.
 • Vođenje analitičke evidencije obračunatih zarada
 • Završavanje postupka kod nadležnih službi u vezi refundacije troškova naknade bolovanja preko 30 dana
 • Obračun porodiljskog odsustva
 • Završavanje postupka kod nadležnih službi u vezi refundacije troškova porodiljskog odsustva
 • Obračune po ugovorima: o djelu, o autorskom honoraru , o zakupu,o prihodima od kapitala i sl.
 • Upis staža zaposlenih u matičnu evidenciju na obrascu

Poresko savjetovanje


PORESKA USKLAĐENOST

U vremenu u kojem živimo a koje karakteriše pored otežanih uslova poslovanja i gotovo svakodnevno mijenjanje poreskih propisa, skoro da nikada nije bilo teže osigurati usklađenost poslovanja sa poreskim i korporativnim propisima. Šta više, jako je važno s jedne strane zadovoljiti potrebe tekućeg poreskog zakonodavstva, a sa druge strane pronaći način za obračun i plaćanje najoptimalnijeg iznosa poreza.

KEYNES Računovodstvo vođenjem poslovnih knjiga - kroz pružanje knjigovodstvenih usluga sastavlja i generiše razne poreske obračune, poreske prijave, strogo vodeći računa o rokovima kako podnošenja poreskih prijava, tako i plaćanja poreza u tekućem poslovanju prvrednih subjekata. Opšte načelo poreskog zakonodavstva je da poreski obveznici imaju pravo organizovati svoje poslove na način kako bi smanjili svoje poreske obveze, naravno sve u okvirima zakona. Našim savjetima pružamo mogućnost klijentima da budu potpuno informisani o svim poreskim aspektima tekućeg poslovanja, kao i da dođu do najoptimalnijih poreskih rješenja u skladu sa zakonima.

Top