Obračun plata

KEYNES računovodstvo u sklopu svojih usluga pruža i usluge obračuna plata i naknada.

POJAM, METODOLOGIJA I ELEMENTI ZA OBRAČUN ZARADE

Pod pojmom neto plata podrazumijeva se bruto plata, tj. plata koja u sebi sadrži porez i doprinose iz plate. Neto je plata koji zaposleni „nosi kući“, tj. Iznos zarade umanjen za porez i doprinose, a zaposleni ima pravo na odgovorajuću platu koja se utvrđuje u skladu sa Zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. Poslodavac još plaća doprinose na platu zaposlenog na svoj teret, tako da je ukupan trošak plate za poslodavca praktično bruto plata zaposlenog uvećana za doprinose na teret poslodavca. I prema Zakonu o radu čl.75 (i prema Opštem kolektivnom ugovoru („Službeni list FBIH“) , platu zaposlenog za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu čine:

Osnovna plata

 Plata za radni učinak

 Uvećana plata

OSNOVNA PLATA

Shodno članu 75. Zakona o radu, plaća radnika se sastoji od osnovne plaće, varijabilnog dijela plaće za učinak i eventualnih uvećanja plaće u skladu sa drugim izvorima prava

 Ova tri elementa plaće se utvrđuju kolektivnim ugovorima, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu

 Poslodavac radniku na kraju ne smije obračunati i isplatiti plaću koja je niža od one koja je utvrđena u kolektivnom ugovoru i ugovorom o radu

Osnovna plaća je iznos koji poslodavac mora isplatiti radniku za rad sa punim radnim vremenom i sa normalnim uslovima rada za taj posao

 Varijabilni dio po osnovu radnog učinka se utvrđuje granskim kolektivnim ugovorima, drugim kolektivnim ugovorima, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu

 Uvećanja plaće se utvrđuju u skladu sa OKU, ali se mogu u širem obimu regulisati drugim kolektivnim ugovorima, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu

Osnovna plaća se u nekim slučajevima mora uvećati za postotak utvrđen u kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu OKU je predvidio da se redovna satnica uvećava u sljedećim situacijama:

 25% za prekovremeni rad (ranije 30%)

 25% za noćni rad (ranije 30%)

 15% za rad na dane sedmičnog odmora (ranije 20%)

 40% za rad na dane državnih praznika (ranije 50%)

 Ovi dodaci se međusobno ne isključuju!

OBAVEZA UPLATE DOPRINOSA BEZ ISPLATE PLATE

Zakon o radu propisuje obavezu poslodavca da ukoliko ne isplati platu do 30. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, obračuna i uplati socijalne doprinose iz plate i na platu najkasnije do tog roka.Osnovica za obračun doprinosa bez isplate plate čini najniža propisana mjesečna osnovica.

OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJE ZARADE

Na osnovu zakona o radu poslodavac je dužan da ustroji mesečnu evidenciju o plati i naknadi plate. Po pravilu evidencija se vodi na računaru,uz obračune plata.Međutim Zakon nalaže da se vodi i papirna evidencija koju ovjerava direktor,odnosno ovlašteno lice. Poslodavac je dužan da vodi mjesečnu evidenciju plata i naknada plata koju su zaposleni ostvarili i to za svakog zaposlenog posebno, a ne kao spisak. Odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni list FBIH“ ), propisana je obaveza trajnog čuvanja isplatnih lista ili analitičke evidencije plata.Evidencije se čuvaju u poslovnim prostorijama poslodavca.

OBAVEZA DOSTAVLJANJA ZAPOSLENIMA OBRAČUNA PLATA I NAKNADA

Odredbom Zakona, poslodavac je dužan da zaposlenom prilikom svake isplate plata i naknada dostavi obračun. Nije propisan oblik ni sadržina tog obračuna, tako da je ostavljeno poslodavcu da prema svojim potrebama kreira obrazac obračuna koji dostavlja zaposlenom.

Osnovni paket

Predviđeno za firme koje očekuju osnovne knjigovodstvene usluge po najnižoj mogućoj cijeni. Paket je kreiran za mala preduzeća i primarno je usmeren ka smanjenju poreskih izdataka.

150-300 KM
/ mjesečno
  • Računovodstvo
  • Zarade