Prijave i odjave radnika

KEYNES Računovodstvo u sklopu usluga koje pruža komitentima može da ponudi i vršenje svih poslova koji su vezani za radne odnose i to:

Prijava/odjava preduzeća kod nadležne Porezne Uprave

 Sačinjavanje ugovora o radu, aneksa ugovora o radu i ostalih akata potrebnih za prijavu zaposlenog u radni odnos

 Prijava/odjava zaposlenog, direktora, osnivača podnošenjem zahtjevanih obrazaca i dokumentacije kod nadležne porezne uprave

 Obračun plata po principu: (Bruto-Neto, Neto-Bruto), obustave iz neto plata (administrativne, sudske)

 Obračun drugih ličnih primanja zaposlenih : obračun putnih troškova, topli obrok, regres, obračun naknade prevoza na posao i sl.

 Vođenje analitičke evidencije obračunatih zarada

 Završavanje postupka kod nadležnih službi u vezi refundacije troškova naknade bolovanja preko 30 dana

 Obračun porodiljskog odsustva

 Završavanje postupka kod nadležnih službi u vezi refundacije troškova porodiljskog odsustva

 Obračune po ugovorima: o djelu, o autorskom honoraru , o zakupu,o prihodima od kapitala i sl.

 Upis staža zaposlenih u matičnu evidenciju na obrascu

Osnovni paket

Predviđeno za firme koje očekuju osnovne knjigovodstvene usluge po najnižoj mogućoj cijeni. Paket je kreiran za mala preduzeća i primarno je usmeren ka smanjenju poreskih izdataka.

150-300 KM
/ mjesečno
  • Računovodstvo
  • Zarade